Prohlášení o odpovědnosti

Prohlašuji, že se dobrovolně zúčastňuji hobby motokrosového závodu (organizovaného tréninku), patřícího do seriálu MOTOCROSS CUP VYSOČINA. S propozicemi hromadného tréninku jsem seznámen(a) a zavazuji se jimi řídit.

Dále prohlašuji, že:

 1. Hobby závodů se zúčastňuji na vlastni náklady, na vlastní odpovědnost a na vlastní nebezpečí.
 2. Byl jsem poučen o nutnosti uzavřeni vlastní úrazové pojistky. V případě úrazu nebudu požadovat náhrady spojené s léčením na provozovateli tratě a pořadatele.
 3. Byl jsem poučen o svých povinnostech, pravidlech a podmínkách chování účastníka na akci, o ochraně majetku a zdraví sebe, ostatních účastníků a třetích osob. Budu dbát doporučení a příkazů pořadatelů a aktivně předcházet škodám na zdraví a majetku. V případě vzniku jakékoliv škody v souvislosti s mou účastí na akci se zavazuji tuto nahradit.
 4. V případě poškozeni motokrosového stroje svého, nebo jiného závodníka nebudu požadovat žádnou náhradu na provozovateli tratě a pořadateli.
 5. S tratí jsem se řádně seznámil, znám její záludnosti a nebezpečné úseky.
 6. Jsem fyzicky i morálně připravený zúčastnit se organizovaného tréninku a na možnou námahu během závodu.
 7. Byl jsem seznámen s doporučením pořadatele o absolvování lékařské prohlídky u tělovýchovného lékaře viz. vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 391/2013.
 8. V případě mnou zaviněné poškození zařízení tratě jsem povinen zařízení uvést do původního stavu, nebo se na odstranění závad po dohodě s provozovatelem tratě finančně nebo fyzicky podílet.
 9. V případě mnou zaviněného zraněni diváků jsem povinen zajistit přivolaní zdravotnické záchranné služby a jednat dle obecně platných zásad poskytnutí první pomoci.
 10. Byl jsem obeznámen s provozním řádem sportovního areálu – motokrosové tratě, proto se budu chovat dle těchto pravidel.
 11. Nejsem pod vlivem alkoholu a jiných omamných, psychotropních látek, popřípadě léčiv.
 12. V otázkách v tomto prohlášení výslovně neupravených, se další postup řídí ustanovením občanského zákoníku.
 13. Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřebu organizátora.
 14. Souhlasím s pořízením fotografii a jejich zveřejněním.

Prohlášení o odpovědnosti je nedílnou součástí REGISTRACE JEZDCE a odesláním vyplněné přihlášky souhlasím se všemi body tohoto prohlášení. Podepsání vyplněného a odeslaného formuláře proběhne fyzicky při prezentaci na závodech.

V Chotěboři dne 31.12.2023